ПРИЕМ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В
“Българска Асоциация на Търговците на Агро техника”
(БАТА АГРО)

1. КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЧЛЕН НА БАТА АГРО?

Член на БАТА може да бъде българско юридическо лице, коeто e оторизирано от производителя за внос и/или дистрибуция на нова агро техника на територията на Република България, което се удостоверява с Декларация на производителя, и приходи от продажби в размер над 1 млн. лева.

2. КОЙ ОРГАН НА БАТА АГРО МОЖЕ ДА ПРИЕМА НОВ ЧЛЕН?

Членовете на Асоциацията се приемат от Общото събрание на Асоциацията.

3. КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРИЕМ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В БАТА АГРО?

 • Всеки кандидат-член подава писмено Заявление – образец до Управителния съвет на БАТА АГРО, с което заявява своето желание да бъде приет за член на Асоциацията. Към заявлението се прилагат следните документи:
  • Решение на управителен орган на дружеството за членство в “Българска Асоциация на Търговците на Агро техника”.
  • Копие от данъчна регистрация.
  • Копие от отчет за всеобхватен доход за предходната година, удостоверяващ оборот по-голям от 1 млн. лв. от продажба на земеделска техника.
  • Декларация от управителя, удостоверяваща, че реализираният оборот е от продажба на земеделска техника.
  • Документ, удостоверяващ статута на кандидата на оторизиран от производителя търговец и дистрибутор на агро техника в Р. България.
  • Декларация, удостоверяваща, че кандидатът приема и се задължава да спазва разпоредбите на Устава и вътрешните правила, утвърдени от БАТА АГРО – образец.
   Документите се подават чрез Организационния секретар на БАТА АГРО .
 • Организационният секретар информира Председателя на УС за постъпилото заявление. Председателят на УС е длъжен да го включи за разглеждане в дневния ред на първото редовно заседание на УС.
 • Организационият секретар е длъжен да информира кандидата за датата на заседанието на УС минимум 7 календарни дни преди това и да покани оторизиран представител на кандидата да представи кандидатурата пред УС.
 • Управителният съвет разглежда заявлението на първото си редовно заседание след постъпването му и изслушва представителя на кандидата. Ако са спазени изискванията на устава, взема решение да предложи на следващото редовно или извънредно Общо събрание да приеме кандидата за член на Асоциацията.
 • Организационият секретар е длъжен да информира кандидата за датата на заседанието на следващото Общо събрание минимум 15 календарни дни преди това и да покани оторизиран представител на кандидата да представи кандидатурата пред Общото събрание.
 • Общото събрание разглежда предложението на УС за прием на нов член, изслушва представителя на кандидата и взема решение за прием или отказ за прием. Решението на Общото събрение е окончателно.
 • След приема от Общото събрание новоприетият член подава Информационна карта – образец и Организационният секретар вписва кандидата в Регистъра на БАТА АГРО. От датата на вписване в Регистъра новоприетият член дължи встъпителна вноска и членски внос, изчислен на база на оставащата част от текущата година, в която става приемането му. Само вписани в Регистъра членове имат право на глас в Общото събрание.
 • В случай, че Управителният съвет откаже да предложи на Общото събрание кандидат-член да бъде приет за член на Асоциацията, същият има право да обжалва отказа пред Общото събрание. Жалбата се подава в седемдневен срок, считано от датата на заседанието на Управителния съвет, на което е било разгледано заявлението му за прием. Общото събрание разглежда жалбата на последващото си редовно годишно заседание, при условие, че същата е била включена в дневния ред на заседанието. Общото събрание се произнася по жалбата като или постановява решение за прием на нов член или оставя в сила отказа на Управителния съвет. Решението на Общото събрание е окончателно.

Чл.9.1.1.  Нови членове на Асоциацията се приемат от Общото събрание с квалифицирано мнозинство, въз основа на писмено заявление – образец, отправено до Управителния съвет. Към заявлението се прилагат:
* Решение на управителен орган на дружеството за членство в “Българска Асоциация на Търговците на Агро техника”.
* Копие от данъчна регистрация.
* Копие от отчет за всеобхватен доход за предходната година, удостоверяващ оборот по-голям от 1 млн. лв., реализиран от продажба на земеделска техника.
* Декларация от управлявителя, удостоверяваща че реализираният оборот е от продажба на земеделска техника.
* Документ, удостоверяващ статута на кандидата на оторизиран от производителя търговец и дистрибутор на агро техника в РБългария.
* Декларация, удостоверяваща, че кандидатът приема и се задължава да спазва разпоредбите на Устава и вътрешните правила, утвърдени от БАТА – образец.

Чл.9.1.2. Управителният съвет разглежда заявлението на първото си редовно заседание след постъпването му и ако са спазени изискванията на устава, взема решение да предложи на следващото редовно или извънредно Общо събрание да приеме кандидата за член на Асоциацията.

Чл.9.1.3. След приема от Общото събрание кандидатът се вписва в Регистъра на БАТА АГРО. От датата на вписване в Регистъра новоприетият член дължи встъпителна вноска и членски внос, изчислен на база на оставащата част от текущата година, в която става приемането му.

Чл.9.1.4. В случай, че Управителният съвет откаже да предложи на Общото събрание кандидат-член да бъде приет за член на Асоциацията, същият има право да обжалва отказа пред Общото събрание. Жалбата се подава в седемдневен срок, считано от датата на заседанието на Управителния съвет, на което е било разгледано заявлението му за прием. Общото събрание разглежда жалбата на последващото си редовно годишно заседание, при условие, че същата е била включена в дневния ред на заседанието. Общото събрание се произнася по жалбата като или постановява решение за прием на нов член или оставя в сила отказа на Управителния съвет.“

16.2. ОС се свиква най-малко два пъти годишно в седалището на Асоциацията от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете му. Дневният ред, датата, часа, мястото и по чия инициатива се провежда събранието се оповестяват с писмена покана, която се изпраща до всеки един от членовете на асоциацията с препоръчано писмо с обратна разписка един месец преди насрочения ден.

4. Документи за членство:

 1. Заявление – виж приложен образец
 2. Копие от отчет за всеобхватен доход за предходната година, удостоверяващ оборот по-голям от 1 млн.лв, реализиран от продажба на земеделска техника.
 3. Декларация от управителя, удостоверяваща, че реализираният оборот е от продажба на земеделска техника.
 4. Декларация, удостоверяваща, че кандидатът приема и се задължава да спазва разпоредбите на Устава и вътрешните правила, утвърдени от БАТА АГРО – виж приложен образец
 5. Информационна карта – виж приложен образец
 6. Регистър на БАТА АГРО. В Регистъра се вписват всички членове на Асоциацията.  Информацията в Регистъра съответства на подадената в Информационната карта и всички настъпили промени се отразяват в него.


Документи за члество в БАТА АГРО изтеглете ТУК.