ПРИЕМ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В
“Българска асоциация на търговците на агротехника”
(БАТА АГРО)

1. КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЧЛЕН НА БАТА АГРО?

Член на БАТА АГРО може да бъде българско юридическо лице, коeто e оторизирано от производителя за внос и/или дистрибуция на нова агро техника на територията на Република България, което се удостоверява с Декларация на производителя, и приходи от продажби в размер над 5 млн. лева за една година.

2. КОЙ ОРГАН НА БАТА АГРО МОЖЕ ДА ПРИЕМА НОВ ЧЛЕН?

Членовете на Асоциацията се приемат от Общото събрание на Асоциацията.

3. КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРИЕМ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В БАТА АГРО?

Всеки кандидат-член подава писмено Заявление – образец до Управителния съвет на БАТА АГРО, с което заявява своето желание да бъде приет за член на Асоциацията. Към заявлението се прилагат следните документи:

  • Решение на управителен орган на дружеството за членство в “Българска асоциация на търговците на агротехника”.
  • Копие от данъчна регистрация.
  • Копие от отчет за всеобхватен доход за предходната година, удостоверяващ оборот, по-голям от 5 млн. лв. от продажба на земеделска техника.
  • Декларация от управителя, удостоверяваща, че реализираният оборот е от продажба на земеделска техника.
  • Документ, удостоверяващ статута на кандидата на оторизиран от производителя търговец и дистрибутор на агро техника в Р. България.
  • Декларация, удостоверяваща, че кандидатът приема и се задължава да спазва разпоредбите на Устава и вътрешните правила, утвърдени от БАТА АГРО – образец.
   Документите се подават чрез Организационния секретар на БАТА АГРО .

Организационният секретар информира Председателя на УС за постъпилото заявление. Председателят на УС е длъжен да го включи за разглеждане в дневния ред на първото редовно заседание на УС.

Решението на Общото събрание за приемане се взема с квалифицирано мнозинство и влиза в сила след плащане от кандидата на встъпителна вноска и на дължимия годишен членски внос, изчислен на база на оставащата част от годината;

Документи за члество в БАТА АГРО изтеглете ТУК.