УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “Българска асоциация на търговците на агро техника-БАТА АГРО”

(Настоящият устав е приет на Общото събрание на БАТА АГРО, състояло се на 15 юли 2019 г.)

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.1.Българската асоциация на търговците на агро техника е юридическо лице –сдружение с нестопанска цел, създадена на основата на доброволно сдружаване.

Чл.1.2.Българската асоциация на търговците на агро техника обединява български юридически лица, които са оторизирани от производителя за внос и дистрибуция на самоходна и прикачна агро техника на територията на Република България. Асоциацията не е ограничена със срок или прекратително условие.

Чл.1.3.Българската асоциация на търговците на агро техника е организация, която действа в частна полза–на своите членове.

 

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.2.Наименованието на сдружението е “Българска асоциация на търговците на агро техника -БАТА АГРО”, което може да се изписва и съкратено–БАТА АГРО. Наименованието на сдружението се изписва на латиница по следния начин: “Bulgarian association of the traders of agrо machines” (BATA AGRO).

Чл.3.Седалището на сдружението е град София.

Чл.3.1.Адресът на управление на сдружението е: град София, община Столична, район Младост, ул. Околовръстен път № 251.

Чл.3.2.Сдружението притежава свой графичен символ и шрифт.

Чл.3.3.Асоциацията не е ограничена със срок или прекратително условие.

 

ІІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

            Чл.4.1.БАТА АГРО осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

-създаване на съвременни условия за развитието у нас на вноса и продажбата на агро техника  и всички дейности и фактори, от които зависи тяхното използване при оптимален екологичен ефект;

-създаване на условия за спазване принципите на лоялна конкуренция между търговците на агро техника в България и техните дистрибутори в страната;

-внасяне на обсъдените на заседания и оформени от Управителния съвет предложения относно дейността на своите членове за своевременно разглеждане от съответните компетентни органи.

Чл.4.2.За осъществяване на своите цели БАТА АГРО използва следните средства:

-организиране на обсъждания и разработване на становища по проекти на нормативни актове и решения, дава мнения по проектите за нови и изменения на вече съществуващите нормативни актове свързани с осъществяване целите, функциите и задачите на БАТА АГРО;

-организиране на независима експертна оценка на технически решения, свързани с търговията, използването и обслужването на агро техниката;

-организиране на общи прояви на своите членове, изложби на агро техника  и други, представляващи интерес за тях;

-разработване програми и предлагането на компетентните държавни органи на проекти за приемането на нормативни документи, осигуряващи максимална екологична чистота при ползването на агро техника;

-разработване и предлагане за утвърждаване на съответните държавни органи на система за сертификати за техническо и екологично равнище при внос на агро техника, в съответствие със съществуващите в Европейския съюз;

-разработване и предлагане на членовете си на норми на колегиалност и етика в търговията с агро техника;

-организиране съвместно със съответните браншови камари и съюзи, държавни и обществени организации на подходящи форми за защита на интересите на собствениците на агро техника,  срещу лошото качество при търговията и ремонтите, резервните части, горивата и др., недобросъвестност и нарушаване на стандартите;

-подпомагане чрез активни предложения и становища съответните държавни  органи при разработване  и актуализиране на законите и другите нормативни актове, свързани с развитието на селското стопанство, технически стандарти и др.;

-организиране по поръчение и в интерес на членовете си на дейности за реклама, демонстриране на нови технологии, образци, продукти и др. срещу заплащане;

-набиране и обобщаване информация за продажба на агро техника от своите членове, от други участници на пазара и от компетентните институции, и предоставянето й за ползване от членовете и за публикуване от подбрани средства за масова информация;

-представителство на своите членове пред обществените и държавните органи по свързани с общата цел въпроси;

-представителство на БАТА АГРО в международни прояви с аналогични цели, без това да измества прякото представяне на нейни членове;

-съдействие за защита интересите на членовете си пред съответните държавни и други организации при прояви на нелоялна конкуренция, монополизъм и търговска некоректност от български или чуждестранни фирми и лица, както и от други действия в разрез със законите и пречещи на дейността им;

-осъществяване на доброволно и извън съдебно уреждане на спорове между членовете на Асоциацията.

Чл.4.3.Предмет на дейност на асоциацията:

-организиране на обсъждания и разработване на становища по проекти на нормативни актове и решения, даване на мнения по проектите за нови и изменения на вече съществуващите нормативни актове свързани с осъществяване целите, функциите и задачите на БАТА АГРО;

-организиране на независима експертна оценка на технически решения, свързани с търговията, използването и обслужването на агро техниката;

-организиране на общи прояви на членовете, изложби на агро техника  и други, представляващи интерес за тях;

-разработване програми и предлагането на компетентните държавни органи на проекти за приемането на нормативни документи, осигуряващи максимална екологична чистота при ползването на агро техника;

-разработване и предлагане за утвърждаване на съответните държавни органи на система за сертификати за техническо и екологично равнище при внос на агро техника, в съответствие със съществуващите в Европейския съюз;

-разработване и предлагане на членовете си на норми на колегиалност и етика в търговията с агро техника;

-организиране съвместно със съответните браншови камари и съюзи, държавни и обществени организации на подходящи форми за защита на интересите на собствениците на агро техника  срещу лошото качество при търговията и ремонтите, резервните части, горивата и др., недобросъвестност и нарушаване на стандартите;

-подпомагане чрез активни предложения и становища съответните държавни  органи при разработване  и актуализиране на законите и другите нормативни актове, свързани с развитието на селското стопанство, технически стандарти и др.;

-организиране по поръчение и в интерес на членовете си на дейности за реклама, демонстриране на нови технологии, образци, продукти и др. срещу заплащане;

-набиране и обобщаване информация за продажба на агро техника от своите членове, от други участници на пазара и от компетентните институции, и предоставянето й за ползване от членовете и за публикуване от подбрани средства за масова информация;

-представителство на своите членове пред обществените и държавните органи по свързани с общата цел въпроси;

-представителство на БАТА АГРО в международни прояви с аналогични цели, без това да измества прякото представяне на нейни членове;

-съдействие за защита интересите на членовете си пред съответните държавни и други организации при прояви на нелоялна конкуренция, монополизъм и търговска некоректност от български или чуждестранни фирми и лица, както и от други действия в разрез със законите и пречещи на дейността им;

-осъществяване на доброволно и извън съдебно уреждане на спорове между членовете на Асоциацията.

 

ІV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

            Чл.5.1. Имуществото на Асоциацията се формира от:

-встъпителни и годишни членски вноски на членовете:

-встъпителни вноски – в размер на 800 Евро;

-годишните членски вноски – в размер на 1000 Евро. Годишният членски внос за текущата година се дължи в срок до 30 април на същата година. В случай, че към момента на промяна на дължимия членски внос някой от членовете е в забава, той дължи заплащане на новоопределения размер на членския внос;

-дарения и завещания в полза на Асоциацията. Асоциацията води специална книга на даренията, в която се отразяват имената на дарителя, размера на дарението, както и евентуални условия по неговото използване, които са задължителни за органите и членовете на Сдружението. Компетентният орган може да откаже да приеме дарение, ако прецени, че дейността, от която са даряваните средства и/или личността на дарителя не съответстват на ценностите, които е възприела и съблюдава Асоциацията;

-приходи от стопанисване на имуществото;

-приходи от стопанска дейност в рамките на целите на Асоциацията; информационно-издателска дейност; организиране на изложения; рекламна дейност; договори за съвместна дейност. Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се ползват само за  постигането на посочените в устава цели;

-други приходоизточници, позволени от закона;

-допълнителна стопанска дейност, ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирана Асоциацията и като използва приходите за осъществяване на целите, посочени в този устав; Извършваната от Асоциацията стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност; Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението;

Чл.5.1.1.Сдружението не разпределя печалба;

Чл.5.2.Изразходването на средствата на Асоциацията се определя от Управителния съвет с мнозинство от всички членове, в съответствие с утвърдения от Общото събрание бюджет.

Чл.5.3.По решение на Общото събрание от имуществото на Асоциацията могат да се обособяват целеви фондове.

Чл.5.4.Дейността на Асоциацията се финансира от приходите, определени в чл. 5.1. на Устава.

Чл.5.5.По решение на Общото събрание членовете на Асоциацията могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта,  размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с квалифицирано мнозинство – повече от половината от членове на Асоциацията.

Чл.5.6.Членовете на Асоциацията могат да й предоставят парични средства под формата на заем, както и недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

Чл.5.7.Размерът на лихвите по заемите или наемите по чл.5.6. се определя от Общото събрание на Асоциацията.

Чл.5.8.За постигане на целите си, за съхраняване и увеличаване на имуществото си Асоциацията може да извършва в страната и в чужбина сделки, включително и да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху интелектуална собственост.

Чл.5.9.Асоциацията може да учредява и участва в търговски дружества в страната и в чужбина с оглед реализиране на целите си или с оглед набирането на средства за осъществяване на дейността си.

Чл.5.10.За отчуждаването на недвижими имоти, вещни права, както и права върху интелектуалната собственост, решението се взема с обикновено мнозинство на членовете.

 

Чл.5.11.Асоциацията не може да участва в събирателни и в командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.

 

V. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.6.Членството в Асоциацията е доброволно.

Чл.7.1.Член на Асоциацията може да бъде българско юридическо лице, коeто e оторизирано от производителя за внос и/или дистрибуция на нова агро техника на територията на Република България, което се удостоверява с Декларация на производителя, и реализира оборот от продажби в размер над 5 млн. лева-/пет милион лева/ за предходната година.

Чл.7.2.Членовете на Асоциацията запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.

Чл.8.1.В състава на Асоциацията може да бъде включено и физическо лице, което не отговаря на изискванията за членство, с решение на Общото събрание на БАТА АГРО за това. В този случай лицето получава статут на почетен член.

Чл.8.2.Почетният член няма право да гласува и не дължи членски внос.

Чл.9.1.Нови членове на Асоциацията се приемат от Общото събрание с квалифицирано мнозинство (3/4 от членската маса) въз основа на писмено заявление – образец, отправено до Управителния съвет. Към заявлението се прилагат:

-Решение на управителен орган на дружеството за членство в “Българска Асоциация на Търговците на Агро техника”;

-Копие от данъчна декларация;

-Копие от отчет за всеобхватен доход за предходната година, удостоверяващ оборот по-голям от 5 млн. лв.-/пет милион лева/, реализиран от продажба на земеделска техника;

-Декларация от управителя, удостоверяваща че реализираният оборот е от продажба на земеделска техника;

-Документ, удостоверяващ статута на кандидата на оторизиран от производителя търговец и дистрибутор на агро техника в Р.България;

-Декларация, удостоверяваща, че кандидатът приема и се задължава да спазва разпоредбите на Устава и вътрешните правила, утвърдени от БАТА АГРО – образец;

Чл.9.2.Решението на Общото събрание за приемане се взема с квалифицирано мнозинство и влиза в сила след плащане от кандидата на встъпителна вноска и на дължимия годишен членски внос, изчислен на база на оставащата част от годината;

Чл.10.Всеки член на БАТА АГРО има право:

-да участва в дейността на Асоциацията;

-да избира и да бъде избиран в органите на БАТА АГРО;

-да получава информация от органите на БАТА АГРО за тяхната дейност и взетите от тях решения;

-да прави предложения, искания и други;

-да се ползва от резултатите от дейността на Асоциацията и от защитата на Асоциацията при осъществяване на дейност, свързана с целите му и в рамките на устава;

Чл.11.Всеки член на БАТА АГРО е длъжен:

-да съдейства за осъществяване на целите на БАТА АГРО;

-да спазва устава;

-да изпълнява решенията на органите на БАТА АГРО;

-да внася определения от Общото събрание членски внос;

-да предоставя средства за изпълнение на целевите програми и за други мероприятия на БАТА АГРО, за участие в които е дал предварително съгласие;

-да предоставя на Асоциацията в срок информацията, необходима за изпълнение на неговите цели и задачи, както и на взетите решения;

-да следва поведение, което не накърнява престижа на Асоциацията, не само при изпълнение на служебните им задължения, но и в своя обществен живот;

-да проявява уважение и коректност в отношенията си с колегите членовете и да не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност;

-да избягва наличие на конфликти на интереси, а когато това не е възможно – да ги декларира пред УС;

 

Чл.12.1.Членството в БАТА АГРО се прекратява:

-по собствено желание, чрез подаване на заявление до Управителния съвет. В този случай членството се прекратява от датата на подаване на заявлението;

-с прекратяването на юридическото лице – член на Асоциацията;

-с прекратяване на Асоциацията;

-със загубване на статута на члена съгласно чл. 1.2.;

-с изключване;

-при закъснение на плащането на членски внос повече от три месеца, констатирано от Управителния съвет въз основа на водената счетоводна отчетност.

Чл.12.2.Член на БАТА АГРО може да бъде изключен с решение на Общото събрание, след като е бил поканен да изясни писмено и в едномесечен срок пред Управителния съвет обстоятелствата, станали причина за изключването, в случаи на:

-нарушения на Устава;

-злоупотреба с финансовите средства на организацията с цел незаконно присвояване или отклонение на финансови средства не по предназначение;

-при използване на името на БАТА АГРО за осъществяване на цели, противоречащи на тези на устава;

-при неспазване решенията на органите на БАТА АГРО.

Чл.13.При прекратяване на членството направените имуществени вноски и дарения остават в полза на Асоциацията. Всички решения за организиране на съвместна дейност, взети от органите на управление на Асоциацията, касаещи имуществени въпроси с участие на членове, които впоследствие прекратяват членството си, не остават в сила за тях.

Чл.14.За задълженията на Асоциацията членът отговаря до размера на имуществените вноски,  предвидени с устава и с издадените въз основа на него решения на органите на управление.

 

VІ. ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА АСОЦИАЦИЯТА

 

Чл.15.Органи на БАТА АГРО са:

-Общо събрание;

-Управителен съвет;

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.16.1.Общото събрание е върховен орган на Асоциацията. В него участват всички членове на Асоциацията, представлявани от законните си представители или от писмено упълномощени от тях лица.

Чл.16.2. Общото събрание се свиква най-малко два пъти годишно от управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете му. Дневният ред, датата, часа, мястото и по чия инициатива се провежда събранието се оповестяват с покана, залепена на входната врата на адреса на асоциацията най-малко 14 дни преди датата на събранието. Поставянето на поканата се удостоверява с протокол, подписан от поне двама от членовете на управителния съвет. Поканата се може да се изпрати и на посочена от членовете електронна поща, ако има подадена такава.

Чл.16.2.1.При промяна на посочения електронен адрес, всеки член на асоциацията е длъжен незабавно писмено да уведоми Управителния съвет, съответно-неговия председател за настъпилата промяна, като изрично посочи новия си електронен адрес. В случай, че не стори горното, съответният член на сдружението се счита за уведомен, с всички произтичащи от това за него евентуални негативни последици.

Чл.16.3.Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Асоциацията. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.

Чл.16.4.Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите на събранието членове, освен ако законът или този устав предвиждат друго. Всеки член има право на един глас.

Чл.16.5.По въпросите за изменение или допълнение на устава и преобразуване или прекратяване на Асоциацията решенията се взимат с мнозинство 2/3 от броя на присъстващите на събранието членове.

Чл.16.6.По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

Чл.16.7.Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Чл.17. (1) Общото събрание:

-изменя и допълва Устава;

-приема основни насоки и целеви програми за дейността на Асоциацията;

-приема, утвърждава и изменя бюджета на Асоциацията;

-определя броя, избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

-избира и освобождава Председателя на Управителния съвет и заместник-председателя на Управителния съвет;

-приема и изключва членове на Асоциацията;

-взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с движимото и недвижимо имущество на Асоциацията;

-взема решение относно преобразуване или прекратяване на Асоциацията;

-отменя решенията на органите на БАТА АГРО, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;

-определя размера и начина на събиране на членските вноски;

-приема отчетите за дейността на Управителния съвет.

– приема, изменя и допълва Етичния кодекс на Асоциацията

 

(2) Разпоредбите на Етичния кодекс на Асоциацията имат същата сила като разпоредбите на  Устава и членовете на Асоциацията са длъжни да ги спазват. Неспазването на Етичния кодекс се приравнява на нарушение на Устава на Асоциацията

 

Чл.18.1.За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.  Протоколът се води според изискванията на закона.

Чл.18.2. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието.  Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.19.1. Управителният съвет се състои най-малко от пет лица – Председател, заместник-председател и членове на Управителния съвет, избрани измежду членовете на Асоциацията. Точният им брой се определя с конкретно решение на Общото събрание.

-В случай, че за член на управителния съвет допълнително възникне пречка, недопускаща по-нататъшното му участие в този съвет, както и в случай, че наличието на такава пречка бъде установено по-късно, управителният съвет го отстранява от заседанията си и го предлага за освобождаване на следващото Общо събрание.

-Когато член на управителния съвет не присъства без уважителна причина на три последователни заседания на управителния съвет, се смята, че той е подал оставка като член на управителния съвет.

-Член на управителния съвет може да подаде оставка, като я депозира писмено в управителния съвет. Управителният съвет я приема за сведение на първото си заседание след депозирането и го предлага за освобождаване на следващото общо събрание.

-Овакантеното място в управителния съвет се попълва по реда, записан в настоящия устав от следващото Общо събрание.

Чл.19.2.Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с мнозинство от присъстващите за срок от 2 (две) години.

Чл.19.3.Управителният съвет заседава най-малко един път на всеки два месеца  и се свиква от Председателя на Управителния съвет. Заседанията на УС могат да се провеждат по телеконферентна връзка, като протокола от проведеното заседание впоследствие са подписва от членовете на УС.             Чл.19.4.Членовете на Управителния съвет могат да бъдат представлявани на заседанията му от друг член на Управителния съвет с изрично писмено пълномощно. За присъстващ на заседанието член се приема и такъв, с който има двустранна телефонна или друга комуникационна връзка, позволяваща пълноценното му участие в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на такъв член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл.19.5.Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на всеки един от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок от получаването на писмено искане за това, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи заместник-председателя или от определен от Управителния съвет негов член.

Чл.19.6.Управителният съвет може да вземе решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете.

Чл.19.7.Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите на заседанието членове, освен ако законът или уставът предвиждат друго. Решенията за разпореждане с имуществото на Асоциацията и за определяне на реда и организиране на извършването на дейността на Асоциацията се вземат с мнозинство от всички  членове на Управителния съвет.

Чл.19.8.Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл.19.9.1.Управителният съвет може да взема решения и след като на неговите членове, на посочени изрично от тях електронни адреси, бъде изпратен дневен ред за заседанието, определени със срок за изразяване на писмено становище по предстоящите за обсъждане въпроси и им бъде дадена възможност да гласуват. В този случай електронните покани за заседание на УС следва да бъдат придружени от известие за доставката им в електронен вид.

Чл.19.9.2.В случай, че заседание на Управителния съвет се свиква по посочения в чл.19.9.1. начин, протоколът се подписва от председателя на Управителния съвет и административния секретар и се архивира като официален протокол, придружен от поканите до членовете на УС, съобщенията за тяхното доставяне и направените от тях коментари и гласуване.

Чл.19.9.3.При невъзможност на председателя и/или заместник председателя да изпълняват функциите си УС свиква ОС за избор на нов председател и/или заместник председател в срок не по-късно от 2 месеца от констатираната невъзможност.

Чл.20.1. Управителният съвет:

-представлява Асоциацията чрез Председателя си;

-УС определя структурата на изпълнителния екип на асоциацията, броя на оперативните служители на асоциацията, техните отговорности, възнаграждения и всички оперативни дейностти, свързани с работата на асоциацията.

-организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита дейността на Асоциацията пред него;

-определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това;

-предлага на Общото събрание план и програми за дейността на Асоциацията;

-предлага на Общото събрание бюджета;

-определя вътрешни правила на Асоциацията;

-предлага на Общото събрание почетни членове на Асоциацията;

-осъществява връзката и координацията с други сродни организации в страната и чужбина;

-изготвя отчета на БАТА АГРО за дейността и изпълнението на бюджета;

-взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с движимо имущество на Асоциацията с цена до 20 000 лв.;

-изпълнява бюджета на Асоциацията, утвърден от Общото събрание;

-извършва други дейности, които не са от изричната компетентност на други органи на Асоциацията.

Чл.20.2.Управителният съвет е длъжен да свика Общо отчетно-изборно събрание в срок до 2-(два) месеца преди изтичането на мандата му със задължително съдържание на дневния ред: приемане на отчета за дейността на Управителния съвет и освобождаването му от отговорност за дейността му; избор на Председател, заместник-председател и членове на Управителния съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.21.Председателят на Управителния съвет:

-представлява Асоциацията в страната и чужбина;

-организира работата на Управителния съвет;

-предлага на Управителния съвет щата на Асоциацията и сключва трудовите договори със служителите на Асоциацията, граждански договори в изпълнение на помощни дейности и други видове договори, свързани с текущата дейност на БАТА АГРО;

-отчита дейността на Управителния съвет пред Общото събрание;

-председателят може да поема задължения по договори с трети лица и да се разпорежда с имущество на сдружението  в размер до 20 000 лева без предварително решение на управителния съвет;

-в случай, че председателят на сдружението сключи договор, който управителния съвет или Общото събрание са решили да не сключват или който не е одобрен от управителния съвет или Общото събрание след сключването му, то той отговаря пред сдружението и членовете му за всички вреди, които са причинени от такъв договор;

-заместник-председателят на управителния съвет изпълнява функциите на председателя в случаите, когато последният е възпрепятстван да ги упражнява или писмено му е възложил това;

Чл.21.1. Сдружението се представлява пред трети лица от Председателя. Преседателят и Заместник Председателят на УС представляват сдружението пред банкови и финансови институции заедно.

Чл. 22. Заместник-председателят на УС изпълнява функциите на Председателя при неговото отсъствие.

КОНТРОЛЬОР

Чл.23.УС избира контрольор, който проверява изпълнението на бюджета и финансовата сметка на сдружението и докладва на членовете на сдружението.

 

VІІ. ДОКУМЕНТИ НА БАТА АГРО

Чл.24.Официалните документи на БАТА АГРО при встъпване в правоотношения с трети лица се подписват от Председателя на Управителния съвет и се подпечатват с печата на Асоциацията. Те следва да съдържат наименованието, седалището, адреса, данните за регистрацията на сдружението и единен идентификационен код.

 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.25. Прекратяване дейността на БАТА АГРО става:

-с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички членове на БАТА АГРО.

-по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.26. Ликвидацията се извършва по предвидения от закона ред.

Чл.27. Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се разпределя по решение на Общото събрание по предвидения от закона ред.

 

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  • 1. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и другите действащи нормативни актове. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.
  • 2. По смисъла на този Устав:“Агро техника” са самоходни или прикачни индустриални средства,  предназначени за извършване или подпомагане на основните обработки в земеделието, поддържането на тревни площи и масиви, както и такива, свързани с прибирането, сортирането и съхранението на различните селскостопански култури.