Българската асоциация на търговците на агротехника – БАТА АГРО е неправителствена браншова организация, която обединява фирми, оторизирани отводещи производители на земеделска техника за внос и дистрибуция на самоходна и прикачена агротехника на територията на Република България.

БАТА АГРО е създадена през 2005 г. и БАТА АГРО осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

 1. Създаване на съвременни условия за развитието у нас на вноса и продажбата на агротехника и всички дейности и фактори, от които зависи тяхното използване при оптимален екологичен ефект;
 2. Създаване на условия за спазване принципите на лоялна конкуренция между вносителите на агротехника в България и техните дистрибутори в страната;
 3. Внасяне на обсъдените на заседания и оформени от Управителния съвет предложения относно дейността на своите членове за своевременно разглеждане от съответните компетентни органи.

Предмет на дейност на асоциацията:

 • Организиране на обсъждания и разработване на становища по проекти на нормативни актове и решения, даване на менения по проектите за нови и изменения на вече съществуващите нормативни актове, свързани с осъществяване целите, функциите и задачите на БАТА;
 • Организиране на независима експертна оценка на технически решения, свързани с търговията, използването и обслужването на агротехниката;
 • Организиране на общи прояви на членовете, изложби на агротехника и други, представляващи интерес за тях; Разработване на програми и предлагането на компетентните държавни органи на проекти за приемането на нормативни документи, осигуряващи максимална екологична чистота при ползването на агротехника;
 • Разработване и предлагане за утвърждаване на съответните държавни органи на система за сертификати за техническо и екологично равнище при внос на агротехника, в съответствие със съществуващите в Европейския съюз;
 • Разработване и предлагане на членовете си на норми на колегиалност и етика в търговията с агротехника;
 • Организиране съвместно със съответните браншови камари и съюзи, държавни и обществени организации на подходящи форми за защита на интересите на собствениците на агротехника срещу лошото качество при търговията и ремонтите, резервните части, горивата и др., недобросъвестност и нарушаване на стандартите;
 • Подпомагане чрез активни предложения и становища съответните държавни органи при разработване и актуализиране на законите и други нормативни актове, свързани с развитието на селското стопанство, техническите стандарти и др.;
 • Организиране по поръчение и в интерес на членовете си на дейности за реклама, демонстриране на нови технологии, образци, продукти и др.;
 • Набиране и обобщаване на информация за продажба агротехника от своите членове, от други участници на пазара и от компетентните институции, и предоставянето й за ползване от членовете и за публикуване от подбрани средства за масово осведомяване;
 • Представителство на своите членове пред обществените и държавните органи по свързани с общата цел въпроси;
 • Представителство на БАТА в международни прояви с аналогични цели;
 • Съдействие за защита интересите на членовете си пред съответните държавни и други организации при проява на нелоялна конкуренция , монополизъм и търговска некоректност от български или чуждестранни фирми и лица, както и от други действия в разрез със законите и пречещи на дейността им;
 • Осъществяване на доброволно и извън съдебно уреждане на спорове между членовете на Асоциацията.