Български  English  
Контакти

ДРУГИ УСЛОВИЯ И РАЗПОРЕДБИIII. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ И УСЛУГИ

1. ОРГАНИЗАТОРЪТ предлага и следните видове услуги, след предварителни писмени заявки, постъпили при него до 20.02.2017 г.:

1.1. Резервации на хотели и настаняване.

1.2. Индивидуална реклама на фирмата в средствата за масово осведомяване.

1.3. Поставяне на рекламоносители на фирми на определени за целта места (съгл. цялостния художествен проект)

1.4. Аранжиране, презентации на фирми, организиране на коктейли на място и др.

1.5. Изложител, който реализира рекламна дейност извън наетия щанд дължи плащане по условията на заявката - договор.

1.6.  Фирми или лица, които раздават листовки без платена такса ще бъдат глобявани от охраната и са длъжни да заплатят глоба в двоен размер на таксата за раздаване на листовки според заявката - договор, за което ще им бъде  съставен констативен протокол и издадена фактура. Плащането следва да бъде извършено в рамките на два работни дни.

1.7. Фирми, които са нарушили границите на площта си, заплащат в двоен размер допълнително заетите площи, за което се съставя двустранен протокол, след като размера на нарушените площи бъде засечено от Организаторите и охраната. На фирмите няма да бъде разрешено да напуснат изложението ако глобата не бъде платена в рамките на дните на провеждане на БАТА АГРО.

1.8. За допълнително заети площи се приемат и всички такива зад изложбените площи, в случай на констатирано наличие на опаковачен материал - палета,  кашони, найлони и т. н., автомобили и др.

IV. СРОКОВЕ И ПЛАЩАНИЯ

1. 5 % отстъпка от размера на общата сума  по заявка - договор  при подаване на заявка-договор,  получена  проформа фактура от ОРГАНИЗАТОРА  и извършено плащане  в размер на 30 % до 06.12.2016 г. включително.
2. Отстъпката се приспада от от размера на сумата за доплащане по заявката - договор.

3. Капаро в размер на 50% (петдесет процента) - при подаване на заявката-договор  след 06.12.2016 г. и получаване на проформа фактура от ОРГАНИЗАТОРА.

4. Окончателно плащане - до 19.04.2017 г.

5. При подаване на заявка-договор след 20.02.2017 г. включително, считано от 21.02.2017 г. цените за площ се увеличават с 20%.

6. ИЗЛОЖИТЕЛ, ненаправил плащане на всички дължими от него суми, посочени изрично и изчерпателно в заявка-договор, няма да бъде допуснат до участие в изложението.

7. При всички случаи на виновно неизпълнение на задължения на ИЗЛОЖИТЕЛЯ, платеното от него капаро остава в полза на ОРГАНИЗАТОРА.

8. В случай на забава на каквото и да е плащане с повече от тридесет дни Изложителят приема, че дължи неустойка в размер на 0,2% за всеки просрочен ден.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Всички спорове, възникнали между ИЗЛОЖИТЕЛЯ и ОРГАНИЗАТОРА се решават чрез преговори. Ако не се постигне споразумение, спорът се отнася пред Арбитражния съд на БТПП, независимо от това дали седалището на фирмата е в чужбина или в България. Решението на Арбитражния съд при БТПП се счита за окончателно в отношенията между ИЗЛОЖИТЕЛЯ и ОРГАНИЗАТОРА.

VI. ДЕТАЙЛИ ЗА ПЛАЩАНЕ

1. Начин на плащане - по банков път, в левова равностойност на сумите в евро, според фиксинга на БНБ (1.95583 лв за 1 евро), по следната банкова сметка: БЪЛГАСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРО ТЕХНИКА - БАТА АГРО, "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, КЛОН МЛАДОСТ, IBAN:BG57UNCR75271062815219,   UNCRBGSF.