Български  English  
Контакти

БАТА АГРО - УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕУЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЕТО И РЕГИСТРАЦИЯ

1. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА:

1.1. Попълни заявка--договор, част от която съставляват настоящите "общи условия" и да я изпрати на организаторите не по-късно от упоменатия в заявката краен срок.

1.2. Подаде в посочен от ОРГАНИЗАТОРА срок всяка нужна мy информация за публикуването ѝ в електронния каталог на изложението /стр. 2 от  заявка-договор/. При неспазване на срока за предоставяне на информация, информация за изложителя не се публикува, а платената сума не се възстановява.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

2.1. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да прехвърля цялата или част от наетите площи на трети лица.

2.2. При разпределението на площите, да се съобразява с факта, че  позиционирането на изложбените площи се определя  според вида попълнена позиция и според реда на постъпване на Заявката - договор. Видовете позиции са изрично описани на 1-ва страница от Завката - договор.

2.3. При желание за намаляване на потвърдените площи и щандове, или отказ от участие в изложението, да предостави на ОРГАНИЗАТОРА писмено искане за това, в срок не по-късно от 30 (тридесет) дни преди откриването на изложението. Ако писмено искане не е постъпило при ОРГАНИЗАТОРА в горния срок или е постъпило след изтичане на крайния срок за това (30 дни преди датата на откриване на изложението), ИЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цялата стойност на заявената площ, независимо от това дали същата ще бъде ползвана или не. При всички случаи обаче, платеното от ИЗЛОЖИТЕЛЯ капаро за участие, не подлежи на връщане, включително размера на капарото за площите, които отпадат. То остава в полза на Бата Агро.

2.4. Да осигури спазването на правилата за безопасност и охрана на труда и противопожарните правила от всички ангажирани от него лица, като всички неблагоприятни последици от неспазването им са за негова сметка, вкл. - като не ползва леснозапалими материали за изграждане и аранжиране на собствените си съоръжения на изложението.

2.5 Да осигури ОТГОВОРНИК ЩАНД на място за дните, необходими му  за настаняване и изнасяне от Изложението, независимо дали те съвпадат със събота, неделя, официални почивни дни или национални празници. 

2.6. Да не извършва самостоятелна товаро-разтоварна обработка на изложбените стоки.

2.7. Да не допуска достъпа и ползването на собствени или предоставени му за ползване (без значение на правното основание за това) механични средства за извършване на самостоятелна товаро-разтоварна обработка на изложбените стоки.

2.8. Изключение от забраните по т.2.6 и 2.7 е допустимо само в случаите, когато ИЗЛОЖИТЕЛЯТ използва свой експонат за собствена товаро-разтоварна дейност. В този случай ИЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да спазва правилата за движение на моторни-превозни средства, като носи отговорност за всички причинени имуществени и неимуществени вреди.

2.9. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право на обезщетение в случай на отлагане или отмяна на изложението, настъпили в резултат на действия и събития, които не могат да се вменят във вина на ОРГАНИЗАТОРА, включително ако същите са възникнали след откриване на същото. В този случай приложение има уговореното в т.3.3. на настоящите "Общи условия".

2.10. Да застрахова за своя сметка, за времето на провеждане на изложението, вкл. - времето за настаняване и изнасяне, собственото си имущество и персонал, с които участва, вкл.-своята отговорност към трети лица. Лимитът на отговорност не може да бъде по-малък от 50 000 лв за всяко едно събитие. В случай че желае, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се ползва от съдействието на ОРГАНИЗАТОРА за сключване на посочените застраховки с подходящи застрахователи.

2.11. Да предостави на ОРГАНИЗАТОРА, в срок до 02.05.2017 година заверени за вярност копия на предоставените му полици за направени застраховки по смисъла на т.2.10.

2.12. Да спазва точно определените от ОРГАНИЗАТОРА срокове и условия за плащане. В случай, че дължимите от ИЗЛОЖИТЕЛЯ към ОРГАНИЗАТОРА суми не са постъпили по банковата сметка на получателя в определените за това срокове и по посочената по-долу банкова сметка, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да бъде допуснат до участние в изложението, няма да му бъде позволено да предприема предварителни действия по изграждане и площите се считат за свободни.

2.13. Да заплати на ОРГАНИЗАТОРА обезщетение, в случай че е нанесъл щети върху имуществото на ОРГАНИЗАТОРА и ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА. Наличието на щетите, техния вид и обем, се констатира с двустранно подписан протокол, като всяка от страните се представлява от едно лице. В случай, че ИЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпрати представител, протоколът се съставя от определени от ОРГАНИЗАТОРА лица и констатациите в него се считат за верни.

3. ОРГАНИЗАТОРЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

3.1. Да публикува данните на всеки изложител, изпратил в срок до 09.05.2017 г. нужната информация, в електронен каталог на изложението.

3.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ предоставя допълнителни услуги и оборудване, описани в отделен формуляр-част от заявка-договор за участие (обзавеждане, водна връзка, наем на кран, мотокар и рампа,  уеб реклама, рекламни площи и тест драйв), при посочени пак там цени и условия за ползване.

3.3. Да положи необходимите грижа и ресурс  за безпроблемното провеждане на изложението. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност пред ИЗЛОЖИТЕЛЯ, ако изложението бъде отложено или отменено по причини, които могат да бъдат квалифицирани като "форс мажор". ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност пред ИЗЛОЖИТЕЛЯ и ако изложението бъде прекъснато след датата на неговото откриване, по причини, които не могат да му се вменят във вина. Същото (липса на отговорност) важи и в случаите на обективна невъзможност, поради "форс мажор" или причини, независещи от ОРГАНИЗАТОРА, и които той не е могъл да предвиди, вкл. ако той бъде принуден да затвори или освободи някои части от изложбената площ, независимо от времетраенето на това обстоятелство.

3.4. Да предостави на ИЗЛОЖИТЕЛЯ инструкции за необходимите мерки за защита от пожари.

3.5. Във връзка с предоставените му за обработка данни и информация, които попадат в кръга от такива, квалифицирани като "лични данни" по реда на Закона за защита на  

личните данни, да спазва всички установени за това правила, посочени в цитирания законов акт.

4. ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ:

4.1. При наличието на хипотезата, посочена в т.3.3.

4.2. За настъпили посегателства върху имуществото на ИЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на работното време на изложението.

4.3. За нанесени и/или претърпени загуби, повреди, щети и/или злаполуки и/или телесни наранявания, настъпили следствие, но не само: пожар, природни бедствия, лоши

метеорологични условия, некачествен монтаж и/или некачествени и/или нестабилни конструкции, пилони и всякакви други технически съоръжения, както и за вреди, настъпили за трети лица, в резултат на дейността на ИЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.4. Пред което и да е трето лице за представените и ползвани от ИЗЛОЖИТЕЛЯ търговска марка, лого, рекламни материали, информация и други, в случай че те не отговарят или по какъвто и да било начин нарушават действащото законодателство за закрила на интелектуалната собственост.